Z

Din data er trygg hos oss!

 

Her kan du lese om hvilke vilkår det er for deg som bruker ved å benytte deg av YBE sine tjenester, samt hvilke personlig informasjon vi ivaretar for å forbedre våre tjenester. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Du har alltid mulighet til å be oss slette din informasjon nederst på hjemmesiden under knappen «Slett meg».

Brukervillkår

Introduksjon

Disse bruksvilkårene styrer bruken og din tilgang av Ybe.no, behandling av betalinger samt behandlingen av personlige data som finner sted når du bruker kontoen for tjenester knyttet til YBE.

Les vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke plattformen, registrerer en profil eller ved å klikke for å akseptere eller godta vilkårene for bruk når dette alternativet blir gjort tilgjengelig. Ved aksept godtar du og samtykker til å være bundet og overholde disse vilkårene. Hvis du ikke vil godta disse vilkårene for bruk eller personvernreglene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet.


1 Registrering av bruker

Ved å registrere deg på Ybe.no, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Ybe.no. Brukervilkårene ligger tilgjengelig på Ybe.no under «Brukervilkår/personvern nederst på hjemmesiden». Ved vesentlige endringer av vilkårene vil Brukeren få varsel sendt til sin registrerte e-postadresse 30 dager før de nye vilkårene gjøres gjeldende.

For å få tilgang til deler av siden og dets tjenester, er det påkrevd at du registrerer en bruker. YBE forbeholder seg retten til å nekte registrering på plattformen. Dersom du oppretter en bruker på vegne av et firma, bekrefter du at du er autorisert til å inngå juridisk bindene avtaler på vegne av deg selv og firmaet. Dette nettstedets tjenester er tilgjengelig for brukere som er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, kan du ikke bruke dette nettstedets tjenester.

Når du oppretter konto, må du angi din e-postadresse eller ditt telefonnummer. Du oppfordres også til å angi annen informasjon om deg, som navn, alder, kjønn og adresse. Denne informasjonen kan senere automatisk oppdaterer og/eller suppleres med informasjon som du personlig angir mens du bruker en tjeneste. Ved registrering er det ulike krav til påkrevd informasjon til brukertypene kunnskapsarbeider og oppdragsgiver. Disse brukertypene kan du les mer om nedenfor.

1.2 Brukerprofil

For å få en fullverdig bruker må du ferdigstille registreringsprosessen. Du bekrefter at all informasjon er sann, riktig og at fullstendig informasjon oppgis ved registrering og i brukerprofilen din.

Du aksepterer at du ikke lar en annen person opprette bruker på dine vegne, for din bruk eller for din gevinst unntatt autoriserte ansatte, eller samarbeidspartnere. Ved å la en annen person opprette en bruker bekrefter du at vedkommende er autorisert til å ta beslutninger på dine vegne, du er ansvarlig for brukerens handlinger, avtaleinngåelser, betalinger og at du er juridisk ansvarlig for avtalebrudd og økonomiske konsekvenser.

Din konto er personlig og du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted gjennom bruken av din konto. Hvis noen får tilgang til påloggingsinformasjonen din, kan de bruke den til å bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Derfor er det viktig at du oppbevarer påloggingsinformasjonen trygt.

Når du oppretter en profil som konsulent, krever dette at du innehar et organisasjonsnummer. Dersom du oppretter en bruker på vegne av et firma, bekrefter du at du er autorisert til å inngå juridisk bindene avtaler på vegne av deg selv og firmaet.

 

2 Relasjon til YBE

YBE er en markedsplass som tilbyr salgstjenester der bedrifter etter behovet ønsker salgsarbeid utført av andre konsulenter. Heretter kalt oppdragsgivere. 

YBE er en formidler av salgstjenester til konsulenter, og fasiliterer avtaleinngåelser og lønnsbetaling. YBE assisterer brukere i å løse tvistesaker som kan oppstå. For å påta seg kommersielle forpliktelser relatert til tjenesten, vil du spesifikt bli spurt om å godta de spesielle vilkårene og betingelsene for tjenesten i tillegg til disse bruksvilkårene.

YBE vil velge konsulenter til oppdragsgivere, og være deltager i kontraktsforhandlinger. 

YBE står ikke ansvarlig for resultat av oppdrag utført. Oppdragsgiver selv, må bære ansvar for implementering og resultat av oppdrag og råd anskaffet.

YBE sine brukere anerkjenner og bekrefter at de er juridisk ansvarlig for alle skatteforpliktelser assosiert med å motta betalinger igjennom YBE. YBE vil ikke tilbakeholde skatt fra betalinger til konsulentene på vedkommendes vegne. Konsulent og oppdragsgiver har selv ansvar for å anskaffe forsikringer og avtaler som enten er ønsket eller lovpålagt. Brukere er ikke dekket av YBE sin forsikring.

Salgstjenester gjennom YBE kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret eller av privatpersoner til private formål. Brukere skal selv påse at de registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Brukere plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge bedriften utfører arbeid som er skattepliktig. Oppdragsgiver plikter videre å til enhver tid inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten som bedriften tilbyr via YBE, og dessuten overholde alle relevante offentligrettslige krav slik som rapporteringsforpliktelser, betaling av skatter og avgifter, bruk av lovlig arbeidskraft, overholdelse av HMS-krav osv.

3 Kontrakt mellom YBE og oppdragsgiver

Etter signert kontrakt mellom begge parter samtykker oppdragsgiver på at YBE rekrutterer eller innhenter interesse etter avtalte konsulentprofiler, og følgende vilkår tilknyttet gjennomføring.

3.1 Rapportering

Oppdragsgiver skal levere en månedlig rapport til YBE som viser godkjent salg, provisjonsbeløpene og bonuser opptjent per konsulent rekruttert fra YBE. Rapporten skal inneholde detaljert informasjon om salgene som har generert inntjening.

3.2 Endringer i tjeneste(ne)

Ved lansering av nye eller endrede produkter i produktporteføljen, eller ved endrede kvalitetsparametere som direkte eller indirekte påvirker YBE eller selger sin konkurransesituasjon, skal Kunde informere YBE minimum 3 uker før lansering. YBE har ikke rett til å foreta noen endringer i tjeneste eller pris uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kunde.

3.4 Garanti

Dersom selger bortfaller uten at Kunde direkte eller idirekte har svekket salgsagentens mulighet til å gjennomføre salg i løpet av de første tre månedene, vil YBE bistå med rekruttering av ny kandidat, uten påløpende kostnader.

3.5 Oppsigelse og/eller terminering av avtale

Begge parter har rett til å si opp inngått avtale med skriftlig varsel til den andre parten. Dette kan f.eks gjelde dersom oppdragsgiver ikke ønsker flere salgsagenter fra YBE, eller skulle bestemme seg for å kjøpe ut konsulenten for fast ansettelse. Utkjøp av konsulent er nærmere definert under 3.5.1. Oppsigelsesfristen er 30 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. 

Dersom oppdrasgiver hindrer salg ved å ikke levere nødvendig materiell og dokumentasjon til konsulent for å kunne lykkes med salg, står konsulent fritt til umiddelbar oppsigelse for å sikre økonomisk trygghet. Oppdragsgiver står ansvarlig for å ikke tilbakeholde informasjon som forhindrer salg. Oppdragsgiver står også ansvarlig for oppfølging og vise villighet til å samarbeide med selger for å oppnå ønskede resultater.

3.5.1 Utkjøp 

Etter at konsulent har jobbet på prosjekt gjennom YBE i minium seks måneder kan oppdragsgiver velge å ansette konsulenten. Oppdragsgiver kan velge å kjøpe fri konsulent ved å betale avtalt utkjøpsbeløp per konsulent. Beløpet defineres etter stilling, årslønn og erfaring konsulent innehar. Dette gjelder konsulenter som er rekruttert av YBE og samtykker til å jobbe videre hos oppdragsgiver. 

4 Kontraktinngåelse mellom brukere

YBE inngår direkte kontrakt med oppdragsgiver og individuelle konsulenter. Oppdrgasgiver og konsulent har ikke lov til å inngå annen kontrakt ved siden av, før eller etter uten at YBE er involvert i prosessene.

Kontraktskrav som ikke er med, kan ikke senere påberopes, da det vil bli en ulovlig endring av kontrakt. Kravene i kontrakten skal være proporsjonale; dvs de må stå i forhold til de mål som ønskes oppnådd. Det må være en balanse mellom mål og virkemiddel. Proporsjonalitetskravet setter grenser for hvor strenge krav du kan stille til konsulent. 

Brukerne kan avtale andre vilkår vedrørende konfidensialitet, personvern eller annen sensitiv informasjon, dersom dette ikke spesifiseres bekreftes det at nedenstående er gjeldende vilkår. –

 • Informasjon som kan benyttes til identifisere en bruker skal ikke oppgis
 • Konfidensiell informasjon om person, bruker, oppdrag, avtalevilkår O.L skal ikke deles til en tredjepart uten eksplisitt aksept

4.1 Betaling og transaksjoner

Begge parter godkjenner å benytte faktura som betalingsløsning i følgende rekkefølge: YBE fakturerer oppdragsgiver etter totalt godkjente salg gjennomført av alle konsulentene. Pr konsulent fakturerer YBE etter sine godkjente salg. 

4.2 Oppdrag

Når kontrakt er signert av alle parter plikter konsulent å påbegynne og fullføre jobben som avtalt. Belønning skal defineres etter prosjektets omfang og konsulent skal belønnes etter en av følgende modeller: provisjon, fastlønn eller en kombinasjon av disse to. Når et salg beregnes som godkjent skal avklares før konsulent påbgynner jobben. 

4.3 Forlenge eller starte et nytt prosjekt

Dersom dere ønsker å forlenge samme prosjektet etter seks måneder eller starte et nytt prosjekt, må det inngås en ny kontrakt og stegene ovenfor må gjentas.

5 Tvistesaker mellom brukere

Ved en tvistesak mellom oppdragsgiver og konsulent, aksepterer du å følge YBE sin tvistesak-håndteringsprosess definert nedenfor. Vi oppfordrer brukere til å løse konflikter seg imellom og det forventes at brukerne tar alle rimelige steg for å løse konflikten. Hvis det av en eller annen grunn mislyktes, kan en påbegynne en tvistesak. Du er innforstått med og aksepterer at YBE ikke er forpliktet til å tilby megling utover det som er beskrevet nedenfor.

Du aksepterer å benytte og følge YBE sine retningslinjer for løsning av tvistesaker. Support vil kun akseptere og vurdere tvistesaker som følger YBE sine gjeldende retningslinjer.

5.1 – Tvistesaker

Du aksepterer å frasi deg rettighetene til å opprette en tvistesak 14 kalenderdager etter mottagelse av første leveranse. Dersom du ikke påbegynner en tvistesak er dette å anse som en betingelsesløs aksept, og penger utbetales til leverandør.

5.1.1 – Håndtering av tvistesaker

Den følgende prosessen skal følges for å løse en konflikt.

 • En bruker som mener at det har skjedd et kontraktsbrudd, skal først forsøke å løse konflikten med alle rimelige steg
 • Dersom dette ikke lykkes skal brukeren initiere en tvistesak og sende inn til kontakt@yesboss.no.

14 dager etter en tvist blir sendt inn, kan begge parter velge å sende inn bevis. Om den andre parten ikke sender inn bevis i tide, vil dette ikke medregnes i vurderingsprosessen. Parten som taper tvisten, må betale hele gebyret og beløp refunderes til vinneren av tvisten. Administrasjonen vil ikke håndtere anonyme tvistesakshenvendelser.

6 Utbetaling og provisjon YBE

Denne seksjonen beskriver hvilke provisjon du bekrefter at YBE tar, mot sine tilbudte tjenester og hvordan utbetaling skjer. YBE tar en provisjon av hver betaling som prosesseres til konsulent. Provisjonsbeløpet varierer fra prosjekt til prosjekt og hvilken betalingsmodell konsulent har godkjent med oppdragsgiver.  

Eksempel Kommer fortløpende. 

6.1 Fortrolighetsavtale/NDA

Denne seksjonen beskriver hvilke retningslinjer som skal følges i forhold til betaling og leveranse anskaffet gjennom YBE. Du bekrefter å ikke etablere et profesjonelt forhold utenfor YBE, fra to år etter første kontakt ble etablert på nettsiden, med mindre enighet om utkjøp.

Du skal betale utkjøpspris dersom du ønsker å ansette eller engasjere en konsulentr utenfor plattformen. Brudd på disse retningslinjene vil resultere i disiplinærstraffer som kansellering av konto.

Du bekrefter å ikke:

 • Tilby, foreslå, eller akseptere andre godtgjørelser utenfor plattformen
 • Tilby eksterne kontraktsforslag , ansatte utenfor plattformen
 • Referere en bruker som er identifisert på YBE til en tredjepart som ikke er en bruker til formål som å motta oppdrag eller betalinger utenfor plattformen.

7 Retninglinjer og bruk av YBE

YBE er pliktet til å drive forretninger i henhold til gjeldene lover og regler. Vi er forpliktet til å tilrettelegge for at alle brukere handler etisk riktig og følger gjeldende regler. Disse retningslinjene er ment som en veiledning til hvordan en skal bruke siden vår, og de må alltid opprettholdes. Brudd på våre retningslinjer vil resultere i disiplinærstraffer som kansellering av konto. Brudd på norsk lov vil resultere i anmeldelse. Spørsmål rettes til YBE sin support, som kan gi deg informasjon om prosedyrer og løse eventuelle problemer.

7.1 Personlig oppførsel

 • Jeg vil handle i samsvar med samtlige av YBE sine retningslinjer.
 • Jeg skal ikke misbruke konfidensiell informasjon, eller delta i annen ulovlig praksis.
 • Jeg vil ikke krenke, mobbe eller diskriminere.
 • Jeg vil ikke forfalske min egen eller andres identitet, og jeg vil oppgi korrekt og sann informasjon.
 • Jeg skal ikke forsøke å kommunisere* eller motta/starte betalinger utenfor dette nettstedet.
 • Jeg vil ikke godta å utføre arbeid jeg ikke er egnet til.
 • Jeg vil ikke be om at leveransen aksepteres før jeg har fullført arbeidet.
 • Jeg skal ikke misbruke tjenesten som konsulentene tilbyr.

7.2 Brukergenerert innhold

Brukergenerert innhold refererer til innholdet som er lagt til av brukere i motsetning til innhold laget av nettstedet. Alt innhold som lastes opp, sendes eller skrives på Ybe.no av våre konsulenter er brukergenerert innhold. YBE sjekker ikke innhold for brudd på copyright, varemerker, andre rettigheter eller brudd. Vi oppfordrer alle til å rapportere brudd, samt med bevis på eierforhold.

Dersom innhold anses for å være i strid med brukervilkårene, har YBE rett til å fjerne eller endre dette. Videre har YBE rett til å endre på innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på Ybe.no. Brudd på bestemmelsen kan medføre til utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som:

 • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
 • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
 • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent dette
 • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre

Jeg er ansvarlig for innhold jeg legger ut på YBE og:

 • Jeg vil ikke publisere innhold som bryter med opphavsretten eller andre åndsverksrettigheter.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er ærekrenkende.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er støtende eller inneholder barnepornografi.
 • Jeg publiserer ikke innhold som inneholder ufullstendig, falsk eller feilaktig informasjon om personer, produkter eller tjenester.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som inneholder virus eller programrutiner med mål om å skade ethvert system. Dette vil straffeforfølges og vil medføre i anmeldelse.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som pålegger YBE ansvar, eller som skader sidens drift eller omdømme.

7.3 Konfidensialitet

 • Jeg vil respektere konfidensialitet og personvern.
 • Jeg vil ikke avsløre informasjon eller dokumenter jeg har anskaffet, annet enn det som kreves av loven eller der autorisasjon er gitt av YBE.

7.4 Kontakt og kommunikasjon med andre brukere

 • Jeg vil ikke spørre andre brukere av YBE om deres private kontaktinformasjon, og jeg vil kun kommunisere med andre brukere på nettsidens fasilitert programvare/tjenester.
  • Det er kun tillat å kommunisere utenfor plattformen etter at betaling er gjennomført, hvis det ikke er spesielle årsaker til at man må benytte en annen kommunikasjonsform for å avklare detaljer rundt oppdraget.
 • Du bekrefter at alle vilkår som blir avtalt muntlig, må bli skriftlig bekreftet. Dersom det ikke er skriftlig, vil ikke vilkår bli vurdert som bevis i en eventuell tvistesakshåndterings prosess.
 • Dersom filformat ikke er støttet, er det tillat å sende utenfor plattformen.

Disse brukervilkårene fungerer også som retningslinjer i community plattform.

Unntak:

 • Kommunikasjon utenfor plattform er tillat etter betaling er gjennomført

7.5 Svindel

 • Jeg vil ikke delta i svindel.
 • Jeg vil ikke bruke YBE til å overføre midler ulovlig.
 • Jeg skal ikke bruke siden for å generere falsk tilbakemelding om personer, produkter eller tjenester.

8 Immatrielle rettigheter

YBE innehar de immatrielle rettighetene for tekst, bilder, video, design og andre materialer og annen informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom din konto. Du er ansvarlig for å påse at alle materialer (tekst, bilder, video, musikk og så videre) som du gjør tilgjengelig på YBE og/eller tjenestene ikke bryter med tredjeparters immaterielle rettigheter, og at det ikke bryter noen lover eller generelt aksepterte praksiser. Selve materialet og tilgjengeliggjøringen av det må ikke bryte åndsverkloven og lovverk om varemerker.

8.1 Proprietære Restriksjoner

Nettstedet, inkludert dets generelle utforming, design og innhold, eies utelukkende av Ybe.no og er beskyttet av copyright og varemerkerett. Brukere aksepterer spesielt ikke å gjøre følgende med hensyn til nettstedet eller noen del, komponent eller utvidelse av nettstedet. Fjerne eventuelle opphavsretts varsler, identifikasjoner eller andre proprietære merknader, eller bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettstedet, eller forstyrre andre brukeres glede av nettstedet. Brukere samtykker i å ikke tillate eller autorisere noen andre til å gjøre noe av det foregående.

9 Brukernes evalueringer

I tillegg til de tiltak vi iverksetter for at brukerne som benytter Tjenesten er tilstrekkelig seriøse og profesjonelle, oppfordrer vi brukerne til å benytte YBE sin funksjonalitet for evaluering av kunnskapsarbeiders innsats, kommunikasjon og oppdragsutførelse. Du aksepterer at andre brukere kan evaluere et prosjekt. YBE er ikke ansvarlig for brukernes evalueringer, ytringer eller formuleringer som kan oppfattes urimelige.

Vi er ikke ansvarlige for Brukernes evalueringer, herunder eventuelle ytringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine evalueringer.

10 Ansvarsbegrensning

YBE holdes ikke ansvarlig for noe tap en bruker måtte lide som følge av feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig.

Alle eposter vi sender brukere og bedriften er private og skal ikke videresendes eller deles. Ved brudd på dette står den som videreformidler selv ansvarlig for tap eller konsekvenser dette kan medføre for oss, brukere eller bedriften.

11 Avtalens helhet

Denne avtalen, sammen med personvernerklæring og andre avtaler beskriver avtaleformen mellom deg og YBE. Dersom noe er utydelig eller en tolkning av vilkårene oppstår, skal det ikke antas i noen av partenes favør. Ved å registrere deg bekrefter du samtidig vår behandling av personopplysninger, bruksvilkår og andre avtaler.

Personvern

Yesboss AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: ybe.no

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: telefonnummer, epostadresse
 • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser
 • Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
 • Cookies: YBE bruker tredjepart CookieYes, ler mer her -> cookieyes.com

Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss og i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder:

 • Kredittvurdering
 • Nummeropplysningstjenester
Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på kontakt@ybe.no.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv under knappen «Slett meg» nederst på hjemmesiden. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger. Dersom samtykke til informasjonskapsler vil nødvendig informajson oppbevares i våre systemer opptil 1 år, med mindre du velger å benytte deg av YBE sine tjenester. 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.